Umowa o współpracy z IHP

 

22 lutego 2016r. w sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego została pod­pisana umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/Leibniz-Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik z siedz­ibą we Frank­fur­cie nad Odrą. Umowę pod­pisali: Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego — prof. Tadeusz Kuczyński oraz Pro­fe­sor Bernd Tillack – dyrek­tor naukowy IHP.

IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik to instytut naukowo – badawczy prowadzący prace badawcze i rozwojowe w zakresie systemów elektronicznych opartych na technologii krze­mowej, układach wysokiej częstotliwości oraz technologiach na potrzeby komunikacji bezprzewodowej i szerokopasmowej. Priorytetem Instytutu są badania, których wyniki znajdą swoje zastosowanie m.in. w telekomunikacji, w przemyśle półprzewodnikowym, motoryzacji, w przemyśle lotniczym, telemedycynie i automatyce. IHP pełni również rolę centrum doskonałości w zakresie technologii półprzewodnikowych opartych na krzemie i germanie. Instytut uczestniczy w realizacji wielu projektów badawczych — europejskich, międzynarodowych i krajowych. Współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. IHP pełni też ważną rolę łącznika między środowiskiem akademickim a przemysłem. Szczególnie ważne w tej współpracy są tzw. „Joint Labs” („wspólne laboratoria”) tworzone zarówno z uniwersytetami i wyższymi szkołami technicznym regionu Berlin-Brandenburg jak też z uczelniami zagranicznymi, np. z Politech­niką Poznańską. Wstępne ustal­e­nia doty­czące współpracy pomiędzy IHP i UZ dotyczą:

  • prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych w zakre­sie bezprze­wodowych sieci sensorowych,
  • współpracy w zakre­sie dydak­tyki, w tym m.in. prowadzenia wykładów i ćwiczeń lab­o­ra­to­ryjnych przez pra­cown­ików naukowych IHP na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ z wyko­rzys­taniem bazy sprzę­towej IHP,
  • możli­wości prak­tyk w IHP dla stu­den­tów UZ,
  • możli­wości real­iza­cji prac inżynier­s­kich i mag­is­ter­s­kich przez stu­den­tów UZ pod wspólną opieką pra­cown­ików naukowych UZ i IHP.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację współpracę ze strony UZ jest Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki.

BR BR BR