Prof. Wiesław Miczulski członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN


Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ został wybrany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk na lata 2016 – 2019.

Od 1973 r. prof. Wiesław Miczulski jest zatrudniony w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i WSInż. w Zielonej Górze). W 1989 r. w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika otrzymał na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w 2002 r. (pierwsza habilitacja na Uniwersytecie Zielonogórskim).

Na Wydziale pełnił wiele funkcji organizacyjnych, m.in. przez dwie kadencje był dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej, w latach 2002 – 2004 prodziekanem, a w latach 2004 – 2005 dziekanem.

Od 2004 r. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ jest członkiem KMiAN PAN. W latach 2004 – 2007 był przewodniczącym Rady Naukowej OBR ME „Metrol” w Zielonej Górze. Ponadto w latach 2007 – 2015 był rektorem PWSZ w Sulechowie. Od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym Lubuskiej Rady Innowacji.

Przed­miotem badań prowad­zonych przez prof. W. Miczul­skiego są metody, struk­tury i algo­rytmy przetwarza­nia syg­nałów w inteligent­nych rozpros­zonych sys­temach pomiarowo-​sterujących przez­nac­zonych do pomi­aru wielkości elek­trycznych i nieelek­trycznych, np. Smart Meter­ing i Smart Grid, speł­ni­a­ją­cych wyma­gania staw­iane przez aplikacje infor­maty­czne zna­j­du­jące się na wyższych poziomach hier­ar­chicznego mod­elu infor­maty­cznego przed­siębiorstwa oraz Inter­netu Rzeczy. Prowad­zone bada­nia doty­czą także prob­lematyki pozyski­wa­nia wiedzy z danych pomi­arowych pod kątem diag­nos­tyki obiek­tów i pro­cesów prze­mysłowych. Prof. W. Miczul­ski był wykon­awcą lub kierował licznymi pra­cami w ramach pro­jek­tów finan­sowanych przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych i przed­siębiorstwa. Część opra­cowań zostało wdrożonych.

Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznym (w tym z listy JCR) oraz w materiałach krajowych i zagranicznych konferencji, a także 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego.

Był promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich, w tym jednego z wyróżnieniem, recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym i siedmiu doktorskich z dyscypliny elektrotechnika. Jest wykładowcą z zakresu m. in. pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, modelowania przetworników pomiarowych, pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych.

Serdecznie gratulujemy nominacji.