Główne kierunki badawcze


Dokładne pomiary wielkości elektrycznych i konstrukcja aparatury pomiarowej:
 • metody i układy odtwarzania zespolonego stosunku napięć sinusoidalnych z zastosowaniem cyfrowych źródeł napięć sinusoidalnych,
 • pomiar zespolonego stosunku napięć metodami cyfrowymi,
 • metody wzorcowania układów do cyfrowego pomiaru i odtwarzania zespolonego stosunku napięć,
 • analiza właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarach zespolonego stosunku napięć,
 • komparatory wzorców impedancji z zastosowaniem układów do cyfrowego pomiaru i odtwarzania zespolonego stosunku napięć,
 • cyfrowe metody i układy generacji sygnałów poliharmonicznych o ściśle określonych parametrach oraz metody ich wzorcowania,
 • modelowanie błędów cyfrowych estymatorów parametrów i charakterystyk sygnałów,
 • analiza widmowa oraz pomiary wartości skutecznej sygnałów okresowych próbkowanych synchronicznie i niesynchronicznie,
 • zastosowanie teorii układów liniowych o okresowo zmiennych parametrach do reprezentacji, symulacji i identyfikacji układów nieliniowych w okresowym stanie ustalonym,
 • opis i pomiary immitancji o okresowo zmiennych parametrach,
 • analiza i synteza algorytmów do poprawy stabilności krajowych skal czasu,
 • zasady projektowania inteligentnych przetworników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • korekcja zniekształceń nieliniowych wprowadzanych przez układy wejściowe przyrządów pomiarowych,
 • przetworniki do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej,
 • budowa przyrządów do pomiarów parametrów sieci energetycznej i odtwarzania wielkości elektroenergetycznych,
 • zastosowanie spektroskopii impedancyjnej do badania właściwości elektrycznych dielektryków.
Analiza i synteza struktur i algorytmów przetwarzania w systemach pomiarowo-sterujących:
 • metodyka projektowania i analizy systemów pomiarowo-sterujących (SPS),
 • komunikacja (przewodowa i bezprzewodowa),
 • wizualizacja i przetwarzanie danych,
 • metodyka projektowania systemów rozproszonych na bazie Internetu,
 • modele analityczne i symulacyjne rozproszonych SPS o architekturze sieciowej,
 • badania wpływu struktury węzłów i struktury systemu na właściwości rozproszonych SPS (opóźnienie transmisji danych i utrata danych),
 • konstrukcja i badania bezprzewodowych sieci sensorowych,
 • inteligentne systemy pomiarowo-sterujące.
Analiza i synteza systemów informatycznych klasy Smart Metering, Smart Grid, Smart City:
 • modele neuronowe odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • metody i techniki pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych na potrzeby Smart Grid i Smart City,
 • technologia Internetu rzeczy w Smart Grid i Smart City,
 • hurtownie danych dla potrzeb systemów monitorowania, sterowania i diagnozowania obiektów i procesów przemysłowych,
 • analiza i synteza struktur komunikacyjnych w Smart Grid,
 • systemy zarządzania energią zapewniające realizację wybranych funkcjonalności w systemach klasy Smart Grid i Smart City,
 • systemy bezpieczeństwa w aplikacjach klasy Smart Grid i Smart City.
Modelowanie, analiza i synteza systemów cyfrowych:
 • zastosowanie języków opisu sprzętu HDL (ang. Hardware Description Languages) w syntezie systemów cyfrowych,
 • projektowanie reprogramowalnych sterowników logicznych bazujące na wybranych modelach formalnych,
 • wykorzystanie technik informatycznych w projektowaniu sterowników logicznych,
 • analiza formalna układów sterowania z wykorzystaniem sieci Petriego, diagramów statechart, diagramów decyzyjnych, skończonych automatów stanów (FSM) i układów mikroprogramowalnych,
 • metody implementacji systemów cyfrowych w strukturach programowalnych typu CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device) oraz FPGA (ang. Field Programmable Gate Array),
 • zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania (ang. Hardware / Software Codesign),
 • projektowanie systemów wbudowanych.
Projektowanie systemów informacyjnych:
 • modelowanie systemów informatycznych,
 • metodyki wytwarzania oprogramowania,
 • rozwiązania informatyczne wspomagające funkcjonowanie zinformatyzowanego miasta,
 • projektowanie wielowarstwowych systemów rozproszonych,
 • modelowanie systemów baz danych,
 • eksploracja systemów baz wiedzy,
 • synchronizacja komunikatów w systemach agentowych,
 • wykorzystanie nowoczesnych technik dekorelacji (transformata kosinusowa, transformata falkowa) w przetwarzaniu, kompresji i ochronie cyfrowych danych wizyjnych,
 • maskowanie zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych.