EPN 95

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach 2 i 3 czerwca 1995 r. w Ośrodku Wczasowym Lasów Panstwowych w Ochli odbyła sie II Konferencja "Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych". Organizatorem konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze przy współudziale Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej Polskiej Akademii Nauk.
W konferencji wzieło udział 51 uczestników z Polski, Białorusi, Czech i Ukrainy. Referat wprowadzający pt.: "Poprawa współczynnika mocy, jakości zasilania i obciążenia z perspektywy teorii mocy" wygłosił prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki z Instytutu Metrologii Elektrycznej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, w którym przedstawił wyniki grantu zrealizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wygłoszono 26 referatów (w tym 5 zagranicznych) w nastepujących sekcjach:
  • Zagadnienia teoretyczne w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych,
  • Metody i przyrządy pomiarowe,
  • Falowniki oraz urządzenia kompensacyjne i filtracyjne.
Udział najwybitniejszych krajowych specjalistów w dziedzinach objetych tematyką obrad zapewnił wysoki poziom merytoryczny, czego wyrazem były ożywione dyskusje nad każdym referatem.