XII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki


W dniach 25 i 26 września 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyło się XII Seminarium Dydaktyczne Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Celem seminarium jest prezentacja oraz dyskusja zagadnień dotyczących stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju Instytutu w obszarze dydaktyki, działalności naukowo-badawczej i działalności organizacyjnej.

image

Fot 1. Uczestnicy konferencji na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Lubiatowie

Tegoroczne seminarium było drugim po restrukturyzacji wydziału, która poległa na połączeniu Instytutu Metrologii Elektrycznej z Instytutem Informatyki i Elektroniki i utworzeniu z dniem 1 września 2015 r Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Z tego względu seminarium miało również charakter podsumowujący dwuletni okres działalności instytutu w nowej strukturze organizacyjnej.

W obszarze działalności dydaktycznej omówiono i przedyskutowano stan aktualny i kierunki rozwoju wybranych laboratoriów dydaktycznych, w których prowadzone są zajęcia na kierunkach automatyka i robotyka oraz informatyka. Z myślą o rozszerzeniu oferty dydaktycznej instytutu przyjęto m.in. koncepcję utworzenia dydaktyczno-badawczego Laboratorium Systemów GNNS (Global Network Navigation System) i Internetu Rzeczy. W zakresie dydaktyki Prodziekan ds. Rozwoju – dr inż. Michał Doligalski omówił również realizowane przez WIEA programy edukacyjne: Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Modernizacja kształcenia zawodowego w wybranych powiatach woj. Lubuskiego.

W obszarze działalności naukowo-badawczej Dyrektor Instytutu – prof. Ryszard Rybski przedstawił kierunki i formy prowadzenia działalności naukowej pracowników instytutu oraz omówił konferencje naukowe zorganizowane przez instytut w 2017 r. i konferencje, które będą zorganizowane w 2018 r. W tym obszarze zostały omówione również projekty badawcze realizowane i będące w przygotowaniu, finansowane ze środków innych niż dotacja na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców. Dużo czasu poświęcono na zagadnienia przebiegu kariery zawodowej, w tym zwłaszcza możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w świetle założeń nowej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zagadnienia te przedstawił dr inż. Janusz Kaczmarek.

W obszarze działalności organizacyjnej – doc. Emil Michta scharakteryzował działalność Instytutu w zakresie działań promujących kierunki studiów prowadzonych przez WIEA, po czym odbyła się dyskusja na ten temat. Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego. Tradycyjnie podczas seminarium odbyło się spotkanie koleżeńskie przy ognisku.

Leszek Furmankiewicz