Konferencja Szkoła - Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM


CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych pracowników nauki, wyników prac doktorskich i wybranych wątków prac habilitacyjnych. Jak zwykle oczekujemy referatów dydaktycznych, w szczególności prezentowanych przez doświadczonych dydaktyków – profesorów i doktorów habilitowanych.
Od wielu lat Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów towarzyszy Konferencja Grantowa, której podstawowym celem jest dokonanie przeglądu prac wykonywanych w ramach projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

ORGANIZATOR:
Organizowana przez różne ośrodki.